Doelstelling

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

In de nota Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kaag en Braassem staat de taak van de  Adviesraad Sociaal Domein als volgt beschreven:

  • Het college gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren over de thema’s van de Maatschappelijke Agenda van de gemeente Kaag en Braassem. Deze thema’s zijn:

 

 

  • Organisaties en belanghebbenden betrekken bij het opstellen van adviezen;
  • Ontwikkelingen signaleren die van belang zijn voor vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning;
  • Nadrukkelijk die groepen betrekken die minder goed in staat zijn hun belangen en behoeften kenbaar te maken.

Dit alles betekent dat de taak van de Adviesraad Sociaal Domein als logische opvolger van de Wmo-adviesraad vanaf 2013 breder is dan adviseren over de navolgende oorspronkelijke Wmo-terreinen:

1.  Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid.

2.  Voorzieningen gericht op het voorkomen van problemen bij jongeren.

3.  Geven van advies, informatie en cliëntondersteuning.

4.  Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

5.  Vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van

ouderen  en gehandicapten.

6.  Individuele voorzieningen:rolstoelen, woonvoorzieningen,

vervoersvoorzieningen, huishoudelijke verzorging, diensten bij wonen met

zorg.

7.  Maatschappelijke opvang (dak– en thuislozen), vrouwenopvang en

meldpunten huiselijk geweld.

8.  Bevorderen openbare geestelijke gezondheidszorg.

9.  Bevorderen van verslavingsbeleid.

10. Zorg voor (ex)gedetineerde