Jeugdwet

Jeugdwet

Alle kinderen hebben recht op een goede opvoeding en moeten veilig kunnen opgroeien. Meestal lukt dat thuis, in het gezin en soms met hulp van familie, vrienden of bekenden. Om veilig te kunnen opgroeien is aandacht, emotionele betrokkenheid en voldoende structuur belangrijk.

Door allerlei omstandigheden lukt het ouders/verzorgers soms niet om hun kind naar wens op te voeden. Er zijn verschillende vormen van opvoedingsondersteuning beschikbaar, zoals oudercursussen, gesprekken met andere ouders, opvoedingsadvies aan huis of online. Het Centrum voor Jeugd en Gezin helpt je met vragen over opvoeden en opgroeien.

Het kan ook zijn dat kinderen thuis niet veilig opgroeien. Ze worden geslagen, uitgescholden, (seksueel) mishandeld of er is niemand die goed voor ze zorgt. In zulke gevallen kan Jeugdbescherming helpen om kinderen in de knel een veilige ontwikkeling te bieden.

Per 1 januari 2015 is de gemeente Kaag en Braassem verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdzorg en jeugdhulp. De gemeentelijke taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Daarin is bepaald dat de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg en jeugdhulp.    

 

De adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het beleid rondom de jeugdwet. Wij volgen actief de gevolgen die de uitvoering van dat beleid heeft, voor de jeugd en hun ouders/verzorgers in onze gemeente.

 

 

N.B. de ASD behandelt geen klachten. Heeft u een klacht over de uitvoering van de jeugdwet dan kunt u contact opnemen met de organisatie die uw voorziening levert of de gemeente. Deze organisaties hebben een klachtencommissie.

 

U kunt contact met ons opnemen via:

info@asd-kaagenbraassem.nl

Vacatures